دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قم

استقبال و خاکسپاری

دو شهید گمنام

دوشنبه30 بهمن 1396 - ساعت 10 صبح

بلوارالغدیربعداز بوستان غدیرروبروی ورزشگاه یادگارامام

مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قم