در سازمان شما از مجموعه راهکارهای جامع دیدگاه، نرم افزارهای زیر استفاده می شوند
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قم

آغاز ثبت نام اطلاعات کلیه پرستاران و گروههای وابسته

از تاریخ 97/9/01 لغایت 97/10/30

با مراجعه به آدرس:

Rn.behdasht.gov.ir