دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قم

آیین گرامیداشت مقام جانباز

یکشنبه 2 اردیبهشت 97 - ساعت 10 صبح