در سازمان شما از مجموعه راهکارهای جامع دیدگاه، نرم افزارهای زیر استفاده می شوند
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قم

ششمین همایش ملی سلامت معنوی

دوم و سوم اسفند ماه

ابتدای خیابان معلم مرکز همایش های دفتر تبلیغات اسلامی