در سازمان شما از مجموعه راهکارهای جامع دیدگاه، نرم افزارهای زیر استفاده می شوند
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قم

  فـشـار خـون؛

  بدانیم و اقدام کنیم

   بسیج ملی کنترل فشار خون

      25 اردیبهشت تا 15 تیرماه 98